مترجم جیبی الکترونیکی اطلس سخنگو مدل SD990P با امکان تلفظ کلمات و جملات انگلیسی عرضه شد.

بخشی از امکانات دیکشنری جیبی الکترونیکی اطلس سخنگو مدل SD990P به شرح زیر است:
- دیکشنری انگلیسی به فارسی (فرهنگ اطلس : تعداد و اولویت بندی معانی دقیقاً مطابق با فرهنگ مرجع) حاوی دیکشنری های معتبر و منتشر شده (با مجوز رسمی)
- دیکشنری فارسی به انگلیسی (فرهنگ اطلس : دوسویه در هر کلمه برای تشخیص معنی مجازی کلمات)
- فرهنگ انگلیسی به انگلیسی پیشرفته Collins
- فرهنگ انگلیسی Collins thesaurus A-Z
- فرهنگ کاربردی Collins Cobuild English usage (اشتباهات رایج در زبان انگلیسی و روش کاربرد کلمات در جمله)

سایر امکانات این مترجم الکترونیکی به همراه قیمت هر مدل مترجم جیبی الکترونیکی را می توانید از اینجا مشاهده نمائید.